Е
Ентактоген – названието произлиза от гръцките 'ен' (вътре) и 'ген' (пораждам) и латинското 'тактус' (такт). Свързано е със състоянието, което позволява на индивида да 'създава контакт' със собствените си чувства и тези на другите, при което става по-чувствителен и приятелски настроен и общуването му доставя повече удоволствие. Пример за такова вещество е МDМA.